onze diensten
waar we het sterkst in zijn
Energie EPB - EPC
Ventilatieverslag
Plaatsbeschrijving
Blowerdoortesten
Thermografie
Afvoerwater keuring
Stabiliteitstudie
Sloop & Asbestinventaris
Veiligheidscoördinatie

Verplicht

Sinds 1 mei 2001 is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor alle bouwwerken waarbij er minstens 2 aannemers gelijktijdig of opeenvolgend werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren.  Men maakt het onderscheid tussen een veiligheidscoördinator ontwerp (tijdens het ontwerp) en verwezenlijking (tijdens de bouwwerken). Deze kunnen door 1 dezelfde veiligheidscoördinator worden uitgevoerd.

Taken van de veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinatorontwerp
De VCO bekijkt de plannen en gaat op zoek naar de risicovolle elementen, in functie hiervan stelt hij het Veiligheids –en gezondheidsplan (VGP) op. Hij zal het Postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen. Hierin worden werfverslagen, aantekeningen en andere communicatie van tussenkomende partijen opgenomen.
Veiligheidscoördinator verwezenlijking
De VCV brengt op regelmatige tijdstippen werfbezoeken, hierbij zal hij de risico’s waar werknemers en andere tussenkomende partijen aan worden blootgesteld beoordelen. Deze risico’s worden opgenomen in werfverslagen. Het werfverslag wordt aan de bouwheer, architect en aannemers bezorgd.Hij zal ook het Postinterventiedossier en het coördinatiedagboek verder aanvullen gedurende de werken.

Praktisch

De aanstelling van de veiligheidscoördinator bij kleine bouwwerken (<500m2) gebeurt in overeenkomst met de architect/bouwheer. In de praktijk is het meestal de opdrachtgever/bouwheer die een veiligheidscoördinator zal aanstellen. De Veiligheidscoördinator stelt het veiligheids –en gezondheidsplan op. Dit wordt aan de opdrachtgever bezorgd, deze zal er op zijn beurt voor zorgen dat dit op de bouwplaats aanwezig is ter inzage voor de tussenkomende partijen.Tegen de oplevering van de bouwwerken wordt het Postinterventiedossier afgewerkt en samen met de andere coördinatie-instrumenten overgedragen aan de opdrachtgever. Het Postinterventiedossier is een belangrijk dossier dat ook praktisch is voor latere werkzaamheden. Dit dossier bevat alle technische gegevens van het gebouw. Dit dossier moet bij latere verkoop of verhuur wettelijk aanwezig zijn bij de verkoopakte en overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar.

EPB

EPB-REGELGEVING ?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De Energieprestatieregelgeving is van kracht sinds 1 januari 2006 voor alle gebouwen wanneer een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en die geklimatiseerd worden. Dit geldt voor zowel verbouwingen als nieuwbouw.Een EPB-verslaggever moet worden aangesteld voor de aanvang van de werken. In samenspraak met u als bouwheer en de architect zal een voorcalculatie opgemaakt worden met de materialen die u wenst te gebruiken. Na de voltooiing van de werken zal er een definitieve aangifte gebeuren bij het Vlaams Energie Agentschap. Zo kan u als aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de regelgeving.

EPB NIEUWBOUWWONINGEN

Hierbij wordt rekening gehouden met een K– en E-peil bij vergunningen tot 31 december 2017, sinds 2018 wordt er rekening gehouden met een S-peil en een E-peil. Verder zijn er ook nog andere eisen afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag, zo is er een eis die de netto-energiebehoefte bepaalt, de maximale oververhitting en een eis voor hernieuwbare energie (bouwaanvragen vanaf 2014).

EPB VERBOUWINGEN

De EPB-eisen bij verbouwingen liggen minder streng dan de eisen voor nieuwbouw. Zo wordt hier vooral gecontroleerd of de isolatiematerialen voldoen aan bepaalde u-waarden en of er voldaan is aan de ventilatie-eisen. Sinds 2015 zijn hier ook de Energetische verbouwingen bijgekomen, deze zijn ook onderworpen aan een E-peil (geen K-peil) . Hierdoor dient er ook een volledig ventilatiesysteem voorzien te worden alsook hernieuwbare energie

BEN-WONINGEN (BIJNA ENERGIE NEUTRAAL)

Ook voor uw BEN-Woningen bent u bij ons aan het juiste adres. Ons team zit graag met u samen om te bekijken hoe het mogelijk is om van uw woning een BEN-woning te realiseren. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken. De energie die nog nodig is, wordt gehaald uit groene energiebronnen.

STAVINGSTUKKEN VOOR AFWERKING

Als bouwheer ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van stavingstukken die je aan de EPB verslaggever moet overhandigen voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte. Deze zijn nodig als bewijs dat het project voldoet aan de EPB-eisen. Ook kan je detailberekeningen inbrengen als stavingstuk. Deze details kunnen leiden tot een lager en beter E-peil. Het is de plicht van de aangifteplichtige (bouwheer) om tijdig de EPB-aangifte te laten indienen om een boete te voorkomen. De verslaggever is enkel verantwoordelijk om de gegevens voor de aangifte correct in te geven.
Het is dus belangrijk voldoende stavingsstukken tijdig en volledig in te dienen bij de EPB-verslaggever.

Wat zijn STAVINGSTUKKEN

 • Factuur: hierop kan de EPB-verslaggever, merk, type en dikte van het materiaal terugvinden
 • Foto’s: de EPB-verslaggever moet ook hier duidelijk, merk, type en dikte van het materiaal kunnen terugvinden
 • Attesten: worden dikwijls ingevuld door de aannemers waar merk, type en dikte van de gebruikte materialen op vermeld staan
 • Mails van de aannemer: Een mail die afgetekend is door de aannemer waarin merk, type en dikte van de materialen bevestigd zijn

Indien er geen stavingstukken van bepaalde materialen aanwezig zijn moet de verslaggever uitgaan van het slechtste.; er is geen isolatie geplaatst. Hierdoor zal er een tekort ontstaan in de berekening en kan men een boete ontvangen.

 • Isolatie
  Op de factuur, mail of attest moet het werfadres, merk, type en dikte vermeld staan
 • Ramen
  Hierbij kan u het thermisch rapport doorgeven, dit is een detail van de ramen waarop de afmetingen per raam staan, merk en type van de raamprofielen en beglazing vermeld zijn, of er verbeterde afstandshouders geplaatst zijn, of er roosters geplaatst zijn… Hierop staan de gedetailleerde Uw-waarden en de exacte glasoppervlakte per raam waardoor we alles tot in detail kunnen ingeven wat kan leiden tot een beter E-peil.
  Indien u niet over een thermisch rapport beschikt kan u een factuur doorgeven waarop merk en type van de raamprofielen staat vermeld, merk en type van de beglazing op staat vermeld met de U-waarde en G-waarde van het glas en eventueel de roosters, rolluiken, screens.. op vermeld staan
 • Ketel
  - Factuur met merk en type van de ketel
  - Ontwerpretourtemperatuur gestaafd door de loodgieter
  - Werd er een buitenvoeler geplaatst?
  - Is er intern / extern opslagvat?
  - Is er een buffervat
 • Warmtepomp
  - Factuur met het merk, type en vermogen
  - Stavingsstuk met ontwerpvertrektemperatuur
 • Ventilatie
  - Foto's van de doorstroomopeningen onder de deuren (indien bouwaanvraag <01/01/2016)
  - Factuur met merk en type van het ventilatiesysteem
  - EN een inregelrapport van de ventilatie (dit wordt opgemaakt door de installateur bij plaatsing, hierop staan de debieten per ruimte vermeld)
 • PV-Panelen
  - Factuur met werfadres, aantal panelen, merk en type van de panelen, het vermogen van de panelen
  - Keuring van de zonnepanelen
  - Legplan van de zonnepanelen
EPC

Het is EPC verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio’s, ... om een geldig EPC attest te hebben dat na 2019 opgesteld is

DOEL

Het doel van de EPC is om de kandidaat kopers of kandidaat huurders te informeren over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van de EPC kan u de energiezuinigheid van verschillende woningen vergelijken.

De opmaak van een EPC

Er zal een afspraak ter plaatse worden vastgelegd voor het verzamelen van invoergegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van het energieverbruik. Men zal de woning opmeten en in kaart brengen indien er geen plannen aanwezig zijn. De verzamelde gegevens worden ingevoerd in de software van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) waarna het certificaat kan worden opgemaakt.

Geldigheid

Het EPC is 10 jaar geldig. Als u in de woning maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden kan u er baat bij hebben om een nieuwe EPC te laten opmaken.

Ventilatieverslaggeving

Regelgeving

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties. De ventilatiecoördinator zal het dossier aanmaken bij het SKH, dit is een controle organisme dat instaat voor het kwaliteitskader.

VENTILATIE VOORONTWERP (VVO)

De Ventilatieverslaggever werkt nauw samen met de EPB-verslaggever. De ventilatieverslaggever zal een ventilatieplan opmaken, hierop staat de locatie van het systeem en zal een voorstel gemaakt worden van het traject van de ventilatiekanalen. Ook de diameters van de kanalen wordt hierop vermeld. Hierbij zal men steeds aandacht besteden aan het in balans houden van het gekozen systeem.

VENTILATIE REGELBARE TOEVOER (RTO)

De verslaggever ventilatie regelbare toevoer zorgt voor het ingeven van de regelbare toevoeropeningen bij het SKH. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem type B en D.

VERSLAGGEVER DOORVOEROPENINGEN (DO)

Hierbij zorgt de verslaggever doorvoer voor het ingeven van de werkelijke doorvoeren bij het SKH. Hij zal ter plaatse komen kijken wanneer de doorvoeropeningen zijn geplaatst. Dit kan men via spleten onder de deur realiseren of via doorstroomopening roosters.

Blowerdoortesten

Blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting is een meting die wordt uitgevoerd op een woning om te onderzoeken of er luchtlekken zijn en waar die zich bevinden.

INVLOED BLOWERDOORTEST

Het is steeds moeilijker door de strengere EPB normering om het opgelegde E-peil te halen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om het E-peil te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een blowerdoortest te laten uitvoeren.

UITVOERING

Er zal een afspraak gemaakt worden door een erkend uitvoerder. De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd door een ventilator in een deuropening te plaatsen.  De ventilator zorgt voor een drukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenomgeving. Hierdoor wordt er als het ware een kunstmatige wind op de gevels geplaatst waardoor het lekdebiet kan worden bepaald. Met behulp van een infraroodcamera kan dan op een snelle efficiënte manier de probleemzones worden vastgelegd. De uitvoering kan alleen gebeuren als de woning is afgewerkt. Alle technieken en voorziening moeten geïnstalleerd zijn, de pleisterwerken voltooid, de plinten geplaatst,…

Thermografie

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera van op een veilige afstand worden infraroodfoto’s gemaakt die de temperatuurverschillen visualiseren. De infraroodfoto’s geven informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning.

WAT ONDERZOEKT DE THERMOGRAAF

De aan- of afwezigheid en correcte plaatsing van isolatie wordt makkelijk aangetoond met behulp van een warmtecamera. Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt tochtverschijnselen en koudebruggen. Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Hierdoor kan er ongewenste oppervlakte condensatie optreden met schimmels als gevolg. Ook voor een goede luchtdichtheidstest is het belangrijk dat er nergens verliezen zijn.

Keuring huishoudelijk afvoerwater

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht bij nieuwbouwwoningen of ingrijpende renovaties, bij een (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer er bijvoorbeeld in de straat een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

WAAROM LATEN KEUREN?

Om zeker te zijn dat er geen vuil water in het regenwater terechtkomt. De verplichting is ingevoerd om een rioolkeuring te laten uitvoeren om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, - transport en - zuivering.

WANNEER VINDT DE KEURING PLAATS EN WAT IS NODIG?

Het waterafvoersysteem van het gebouw moet volledig aangelegd zijn. De rioolkeurder moet over volgende documenten beschikken voor hij de keuring kan uitvoeren:

 • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing)
 • Uitvoeringsplan of schets van de private waterafvoer
 • Eventueel foto’s van de private waterafvoer

VERLOOP VAN DE RIOOLKEURING

Op basis van de bouwvergunning, plannen en foto’s neemt de keurder kennis van de riolering op uw terrein. Vervolgens wordt met behulp van een rookmachine en/of kleurvloeistof getest of de riolering correct verbonden is en de verschillende waterstromen gescheiden zijn.

KEURINGSATTEST

Indien er een gunstige keuring werd uitgevoerd krijgt u een conformiteitsattest dat je nodig hebt voor de aansluiting op de openbare riolering. Ingeval de riolering niet voldoet ontvang je een attest met de afwijkingen die leiden tot de afkeuring. Als de afwijkingen in orde zijn gebracht kan er opnieuw een keuring worden uitgevoerd.